HỘI NGHỊ VỀ ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ GIỮA HIỆP HỘI VÀ CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG

Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với tinh thần “ làm ngay những việc trong quyền hạn của Bộ Xây dựng”, sáng ngày 25 tháng 10 năm 2022 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) cùng 8 doanh nghiệp xây dựng thành viên Hiệp hội có buổi làm việc với Cục Kinh tế xây dựng Bộ Xây dựng và Viện Kinh tế xây dựng để bàn tháo gỡ vướng mắc về định mức, đơn giá chưa có trong hệ thống định mức của Nhà nước và các định mức, đơn giá đã ban hành nhưng không hợp lý. Hội nghị do ông Đàm Đức Biên Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng chủ trì.