Văn bản pháp luật - QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ  ( Xem và download tại đây )