Văn bản pháp luật - HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN

Hướng dẩn ký hiệu và ghi thông tin bắc buộc trên hóa đơn   ( Xem và download tại đây )