Văn bản pháp luật - MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ

Mẩu hồ sơ mời thầu, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ năm 2010     Xem và Download tại đây.